je u

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Plan Makelaars. Wij hechten veel waarde aan uw persoonsgegevens en zullen hier uiterst zorgvuldig mee omgaan. Wij leggen u dan ook graag een aantal zaken uit, zoals waarom wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe lang wij deze verwerken. Daarnaast willen wij u nog wijzen op welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u vragen heeft of u wilt zich beroepen op één of meerdere van uw rechten dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Plan Makelaars
hallo@planmakelaars.nl
050-5277880

1. Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten wij aan bepaalde vereisten te voldoen als wij uw persoonsgegevens verwerken. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon valt onder het begrip ‘persoonsgegevens’. Het gaat aldus om informatie die, direct of indirect, herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens mogelijk. Wij zullen hier rekening mee houden en onze aanpak afstemmen op de desbetreffende persoonsgegevens. Als makelaardij zullen wij nooit zonder uw toestemming persoonsgegevens verwerken die vallen onder de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands:

 • ras of etnische afkomst
 • politieke opvattingen
 • godsdienst of levensovertuiging
 • lidmaatschap van een vakbond
 • genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie
 • gezondheid
 • seksuele leven
 • strafrechtelijk verleden

Daarnaast zullen wij uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige persoonsgegevens, zoals financiële data of locatiegegevens. Deze persoonsgegevens zijn geen bijzondere persoonsgegevens, maar vanwege hun gevoelige aard is het van belang om ook met deze informatie uiterst zorgvuldig om te gaan.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken enkel persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en enkel zolang het voor ons noodzakelijk is. Het is daarom van belang dat er een goede reden bestaat voor ons om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze redenen worden in juridische termen ook wel ‘grondslagen’ genoemd. Er bestaan op grond van de AVG in totaal zes verschillende grondslagen waarop verwerking is toegestaan, namelijk:

 1. Toestemming – u heeft toestemming gegeven voor de verwerking.
 2. Uitvoering van de overeenkomst – De verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
 3. Wettelijke verplichting – Er bestaat een wettelijke verplichting die van toepassing is.
 4. Vitaal belang – Het is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen.
 5. Taak van algemeen belang of openbaar gezag – Het is noodzakelijk voor het uitoefenen van een taak van algemeen belang of openbaar gezag.
 6. Gerechtvaardigd belang – Het is noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Voor ons zullen voornamelijk grondslag 1, 2, 3 en 6 van belang zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk van de verwerking en zal dan ook per soort verwerking kunnen verschillen.

2. Bewaartermijnen

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verrichten activiteiten in het kader van bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed, huur- en verhuur van onroerend goed, taxaties en beheer. In de onderstaande tabellen zullen wij voor al onze activiteiten aangeven welke persoonsgegevens wij verwerken, op basis van welke grondslag, welke termijnen wij hiervoor hanteren en of deze gegevens mogelijk met andere partiU n oftewel ontvangers worden gedeeld.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In sommige gevallen delen wij uw gegevens met andere partiU n. Dit doen wij natuurlijk enkel als wij hier een grondslag voor hebben, zoals uw toestemming. Deze derde partiU n kunnen ontvangers of verwerkers zijn. In het geval van verwerkers zorgen wij ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens door een verwerkersovereenkomst met deze partij op te stellen. Als de derde partij een ontvanger is dan zijn zij zelf verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij van ons hebben ontvangen.

De termijnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn door ons zorgvuldig vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met eventuele wettelijke vereisten voor termijnen en met de noodzakelijkheid om de persoonsgegevens te bewaren. Hieronder zullen, aan de hand van tabellen, een aantal voorbeelden van bewaartermijnen worden gegeven.

Bewaartermijnen bij aan- en verkoop van onroerend goed

Als u via ons onroerend goed aankoopt of verkoopt, dan is het noodzakelijk voor ons om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Vaak heeft dit te maken met persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de koopovereenkomst uit te kunnen voeren, maar ook onze wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigde belangen of uw toestemming zijn grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Het doel van deze verwerkingen heeft o.a. betrekking op de diensten die wij voor u verlenen, zoals het opstellen van de opdracht tot dienstverlening, het verzorgen van de bezichtigingen, het opstellen van de koopovereenkomst, e.d. Ook zijn er wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, zoals het uitvoeren van een cliëntenonderzoek op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). In de tabel hieronder geven wij een aantal voorbeelden van bewaartermijnen die wij hanteren voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Termijn Voorbeelden van doeleinden Voorbeelden van persoonsgegevens Voorbeelden van ontvangers
1 jaar

Bezichtigingen verzorgen en contact opnemen met bezichtiger

Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres Verkoper
3 jaar Vastleggen van voorbereiding en zaken die door de cliënt of wederpartij aan ons worden doorgegeven

Documentatie ter voorbereiding van een afspraak met de cliënt, reden van de aankoop of verkoop, reden van intrekking van de opdracht en eventuele andere zaken die U aan ons verstrekt

Geen
5 jaar Uitvoeren van een cliëntenonderzoek (op grond van de Wwft) en uitvoeren van meldingen ongebruikelijke transacties

Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, identiteitsbewijs gegevens (zoals documentnummer, datum uitgifte en plaats uitgifte), financiële gegevens, volmachten, overeenkomsten (bijvoorbeeld m.b.t. leningen en schenkingen), verklaring van erfrecht, PEP-verklaring, UBO-verklaring, UBO-uittreksel, KvK-uittreksel, kadastrale kaart, verklaring omtrent herkomst vermogen, doel en aard van de relatie, gegevens omtrent onroerend goed en gegevens omtrent media

Toezichthouders (BureaU Toezicht Wwft en Autoriteit Persoonsgegevens), FIU (Financial Intelligence Unit Nederland), compliance officer, auditor, collega-makelaars en andere Wwft-instellingen
20 jaar Opdracht tot dienstverlening opstellen, huurovereenkomst opstellen en opstellen of vastleggen van eventuele andere (wettelijk verplichte) documentatie

Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, adres van het pand dat wordt verkocht/gekocht en alle overige persoonsgegevens die in de koopovereenkomst staan (zoals uittreksels uit openbare registers, hypotheek, erfpachtakte, VvE reglement, volmacht, e.d.)

Makelaar, notaris, taxateur, financieel adviseur, fotograaf en (ver)koper

Bewaartermijnen bij huur en verhuur van onroerend goed

Als u via ons onroerend goed huurt of verhuurt, dan is het noodzakelijk voor ons om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Vaak heeft dit te maken met persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te kunnen voeren, maar ook onze wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigde belangen of uw toestemming zijn grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Het doel van deze verwerkingen heeft o.a. betrekking op de diensten die wij voor U verlenen, zoals het opstellen van de opdracht tot dienstverlening, het verzorgen van de bezichtigingen, het opstellen van de huurovereenkomst, e.d. Ook zijn er wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, zoals het uitvoeren van een cliëntenonderzoek op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) als de maandelijkse huurprijs van € 10.000,- of meer bedraagt. In de tabel hieronder geven wij een aantal voorbeelden van bewaartermijnen die wij hanteren voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Termijn Voorbeelden van doeleinden Voorbeelden van persoonsgegevens Voorbeelden van ontvangers
1 jaar

Bezichtigingen verzorgen en contact opnemen met bezichtiger

Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres Verhuurder
3 jaar Vastleggen van voorbereiding en zaken die door de cliënt of wederpartij aan ons worden doorgegeven

Documentatie ter voorbereiding van een afspraak, reden van huur of verhuur, reden van intrekking van de opdracht en eventuele andere zaken die U aan ons verstrekt

Geen
5 jaar Uitvoeren van een cliëntenonderzoek (op grond van de Wwft) en uitvoeren van meldingen ongebruikelijke transacties

Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, identiteitsbewijs gegevens (zoals documentnummer, datum uitgifte en plaats uitgifte), financiële gegevens, volmachten, overeenkomsten (bijvoorbeeld m.b.t. leningen en schenkingen), verklaring van erfrecht, PEP-verklaring, UBO-verklaring, UBO-uittreksel, KvK-uittreksel, kadastrale kaart, verklaring omtrent herkomst vermogen, doel en aard van de relatie, gegevens omtrent onroerend goed en gegevens omtrent media

Toezichthouders (Bureau Toezicht Wwft en Autoriteit Persoonsgegevens), FIU (Financial Intelligence Unit Nederland), compliance officer, auditor, collega-makelaars en andere Wwft-instellingen
20 jaar Opdracht tot dienstverlening opstellen, huurovereenkomst opstellen en opstellen of vastleggen van eventuele andere (wettelijk verplichte) documentatie Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, adres van het te (ver)huren pand en alle overige persoonsgegevens die in de huurovereenkomst staan (zoals financiële gegevens, volmacht, e.d.) Makelaar, notaris, taxateur, financieel adviseur, fotograaf en (ver)koper

Bewaartermijnen bij taxaties van onroerend goed

Als wij voor u onroerend goed taxeren, dan is het noodzakelijk voor ons om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Vaak heeft dit te maken met persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst (taxatieopdracht) uit te kunnen voeren, maar ook onze wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigde belangen of uw toestemming zijn grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Het doel van deze verwerkingen heeft o.a. betrekking op de diensten die wij voor u verlenen, zoals het opstellen van de taxatieopdracht, het uitvoeren van de taxatie, e.d. Ook zijn er wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, zoals het uitvoeren van een melding ongebruikelijke transactie (vanwege onze meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). In de tabel hieronder geven wij een aantal voorbeelden van bewaartermijnen die wij hanteren voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Termijn Voorbeelden van doeleinden Voorbeelden van persoonsgegevens Voorbeelden van ontvangers
3 jaar Vastleggen van voorbereiding en zaken die door de cliënt of wederpartij aan ons worden doorgegeven Documentatie ter voorbereiding van een taxatie, reden van de taxatie, reden van intrekking van de opdracht en eventuele andere zaken die u aan ons verstrekt Geen
5 jaar Uitvoeren van meldingen ongebruikelijke transacties Gegevens m.b.t. een melding ongebruikelijke transactie en alle andere gegevens die wij noodzakelijk achten voor het voldoen aan onze meldplicht

Toezichthouders (BureaU Toezicht Wwft en Autoriteit Persoonsgegevens), FIU (Financial Intelligence Unit Nederland), compliance officer en auditor

20 jaar Taxatieopdracht vastleggen, uitvoeren van de taxatie, opstellen of vastleggen van eventuele andere (wettelijk verplichte) documentatie

Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, adres van het pand dat wordt getaxeerd en alle overige persoonsgegevens die in de taxatie(opdracht) staan (zoals uittreksels uit openbare registers, financiële gegevens, volmacht, e.d.)

Instituut voor validatie van taxaties, zoals het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut)

Bewaartermijnen bij overige activiteiten

Naast onze reguliere activiteiten (met betrekking tot verkoop, koop, huur, verhuur en taxaties) hebben wij ook overige activiteiten waarbij persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld activiteiten waar u toestemming voor heeft gegeven (denk aan het ontvangen van een nieuwsbrief of een zoekopdracht die u heeft ingesteld). Het doel van deze verwerkingen heeft o.a. betrekking op de diensten die wij voor u verlenen, zoals een zoekopdracht, het versturen van nieuwsbrieven of andere mails, een waardebepaling of contactformulier op onze website, e.d. In de tabel hieronder geven wij een aantal voorbeelden van bewaartermijnen die wij hanteren voor het verwerken van uw persoonsgegevens in geval van overige activiteiten.

Termijn Voorbeelden van doeleinden Voorbeelden van persoonsgegevens Voorbeelden van ontvangers
1 jaar Contactformulier en waardebepaling op de website

Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en het pand waarvan de waarde bepaald moet worden

Geen
Tot Uw opzegging Zoekopdracht of relatieactiviteiten (zoals nieuwsbrieven of andere mails)

Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en eventuele andere gegevens die U aan ons verstrekt (zoals Uw woonwensen voor een zoekopdracht)

Geen
Geen Klanten koppelen aan een financierder, leads. Uitsluitend na (mondelinge) toestemming Naam en emailadres Hypotheekadviseur
20 jaar Klanttevredenheid: het versturen van verjaardagskaarten en andere activiteiten op basis van gerechtvaardigd belang Naam, adres, mogelijk email Geen

3. Delen met derden

Voor een complete en veilige verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van diverse verwerkers. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van verwerkers met betrekking tot:

 • Het CRM-systeem waarin onze cliëntgegevens worden verwerkt.
 • De clouddienst/server waar wij een back-up maken van onze gegevens.
 • De loonadministratie en boekhouding van ons kantoor.

Wij hebben met al onze verwerkers zogenaamde verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt om de bescherming van persoonsgegevens en een juiste toepassing van de regels van de AVG te kunnen waarborgen.

Als wij uw persoonsgegevens delen met derden, dan hebben wij hier altijd een wettelijke grondslag voor (zoals een wettelijke verplichting of uw toestemming). Daarnaast kiezen wij onze verwerkers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zijn wij extra zorgvuldig als zij zich buiten de Europese Economische Ruimte begeven.

Wij vinden het belang van een goede klantrelatie erg belangrijk. We kiezen ervoor om bestaande klanten tot de looptijd van onze aansprakelijkheid geregeld aandacht te geven, zoals een verjaardagskaart. Dit doen we op basis van een gerechtvaardigd belang. De privacy risico’s bij deze verwerking zijn laag, we sturen kaarten via post of corresponderen via email, op persoonlijk niveau.

4. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u bepaalde rechten waarop u een beroep kan doen kan beroepen, namelijk:

 • Recht op inzage

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een inzageverzoek doen.

 • Recht op rectificatie en aanvulling

Als wij u gegevens van u hebben die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

 • Recht op vergetelheid
  Als U van mening bent dat wij gegevens van u verwerken die niet (meer) relevant of noodzakelijk zijn, dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens te wissen.
 • Recht op dataportabiliteit

Als u toestemming geeft, dan kunnen er op uw verzoek gegevens van u worden overgedragen aan derden.

 • Recht op beperking van de verwerking

Als u wilt dat wij de verwerking van uw gegevens beperken, dan kunt u ons hier een verzoek voor sturen.

 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit recht betekent dat u kunt vragen om een bepaald besluit door een mens te laten beoordelen (en dus niet door bijvoorbeeld een geautomatiseerd proces).

 • Recht van bezwaar

Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Naast deze rechten is het van belang om te vermelden dat door u gegeven toestemming ten alle tijden door u kan worden ingetrokken. Als u zich op één of meerdere van deze rechten wil beroepen, dan kunt u ons mailen. Binnen 30 dagen reageren wij op uw verzoek. Voor meer uitleg over deze rechten verwijzen wij u graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder van de AVG). Op deze website vindt u veel handige uitleg over bovengenoemde rechten:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen

5. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein tekstbestand dat op uw harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer opgehaald worden, zodat bijvoorbeeld uw voorkeuren of instellingen weer gebruikt kunnen worden. Er bestaan verschillende soorten cookies, zoals:

 • Functionele cookies

Zonder functionele cookies, ook wel essentiële en/of strikt noodzakelijke cookies genoemd, werkt de website niet naar behoren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat taalkeuzes of favorieten worden opgeslagen en dat u kan inloggen via een account op de website. Functionele cookies mogen altijd geplaatst worden en hier hoeft geen toestemming voor gevraagd te worden.

 • Analytische cookies
  Dankzij analytische cookies kunnen bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bijgehouden worden. Het functioneren van onze website kan zo beter in beeld gebracht worden. Als er geen of nauwelijks gevolgen zijn voor de privacy van een websitebezoeker, dan hoeft er geen toestemming voor dergelijke cookies gevraagd te worden. Als er wel privacy gevolgen (kunnen) zijn, dan dient er voor analytische cookies wel toestemming gevraagd te worden.
 • Alle andere cookies
  Als cookies niet essentieel zijn voor een goede werking van onze website en/of als cookies een risico opleveren voor de privacy van onze bezoekers, dan moeten wij toestemming aan uvragen voordat wij dergelijke cookies plaatsen. U kunt hierbij denken aan tracking cookies of marketing cookies.

Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij u graag door naar onze cookie statement. De meest recente versie kunt u vinden op onze website (onderaan de pagina). uvindt daar meer uitleg over de soorten cookies die op onze website worden gebruikt en hoe u eventueel cookies kunt weigeren.

6. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen ons best doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Als wij er samen met u niet uitkomen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt zich in dit laatste geval richten tot:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Contact: 070-8888500

Via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over het indienen van een klacht:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met ons op via:

Plan Makelaars
hallo@planmakelaars.nl
050-5277880

Deze privacyverklaring kan ten alle tijden gewijzigd worden. De meest recente versie vindt u op onze website. De huidige versie is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2022.

Reviews Plan Makelaars